Referenční laboratoře

Národní referenční laboratoře (NRL) jsou legislativně zakotveny ve článcích 100 a 101 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 (o úředních kontrolách). NRL jsou stanoveny pro oblast bezpečnosti potravin a zdraví zvířat. Národní referenční laboratoř je pro danou oblast schvalována Ministerstvem zemědělství České republiky na návrh Státní veterinární správy podle § 44 odst. 2 a § 51a odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. Pravomoci a povinnosti NRL jsou detailněji popsány ve vyhlášce č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích.

 

 

Na našem pracovišti působí tyto národní referenční laboratoře:

NRL pro antimikrobiální rezistenci

NRL pro aviární influenzu a newcastleskou chorobu

NRL pro diagnostiku a epizootologii tuberkulózy, paratuberkulózy a ostatních mykobakterióz

NRL pro Escherichia coli

NRL pro halogenované perzistentní organické znečišťující látky v krmivech a potravinách

NRL pro infekční nemoci koní

NRL pro kontaminující látky z výroby

NRL pro mor malých přežvýkavců

NRL pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz)

NRL pro rezidua pesticidů a PCB

NRL pro salmonely

NRL pro slintavku a kulhavku a vezikulární choroby

NRL pro vzteklinu

 

Referenční laboratoře (RL) pro danou oblast vyhlašuje Státní veterinární správa podle § 48 odst. 1 písm. e) a § 51a odst. 2 zákona o veterinární péči. Činnost RL je legislativně vymezena veterinárním zákonem a vyhláškou č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích.

 

Na našem pracovišti působí tyto referenční laboratoře:

RL pro antrax

RL pro mléko a mléčné výrobky

RL pro stanovení radioaktivních látek v potravinových řetězcích