Oddělení bakteriologie

Oddělení bakteriologie zajišťuje diagnostiku v oblasti mikrobiologie a zároveň celoústavní servisní služby zahrnující vlastní přípravu diagnostických médií, umývárnu laboratorního skla a pomůcek pocházejících z činnosti ostatních laboratoří SVÚ.

Provádění vlastní odborné práce se děje v několika oddělených laboratořích, které plně reflektují rozdílné požadavky na přístupy ke zpracování jednotlivých druhů a typů vzorků. Jedná se o laboratoř sekčního materiálu zajišťující vyšetřování biologického materiálu odebraného patologem během pitvy a dále laboratoř klinické bakteriologie provádějící vyšetřování biologického materiálu odeslaného terénními veterinárními lékaři nebo majiteli zvířat. Cílená diagnostika nebezpečných bakteriálních původců hromadných onemocnění zvířat, jako jsou genitální kampylobakterióza skotu, nakažlivé zmetání klisen nebo mor včelího plodu, se provádí v laboratoři speciální bakteriologie.

V rámci oddělení bakteriologie dále pracují některé referenční laboratoře. Jsou to NRL pro salmonely, NRL pro antimikrobiální rezistenci, NRL pro diagnostiku a epizootologii tuberkulózy, paratuberkulózy a ostatních mykobakterióz a RL pro anthrax. Činnost jmenovaných referenčních laboratoří je dána legislativou na národní a evropské úrovni. Aktivně se podílejí na řešení aktuálních úkolů vyplývajících z jejich odborného zaměření.

Zajištění a další rozvíjení diagnostické a odborné činnosti v tak širokém rozsahu vyžadují adekvátní personální obsazení a materiálově technické zabezpečení. Pokud jde o materiálové a technické vybavení, opírá se bakteriologická diagnostika o moderní diagnostické metody na bázi hmotnostní spektrometrie typu MALDI-TOF. Dalším pilířem diagnostiky je pak využívání molekulárně genetických metod, zahrnujících i sekvenční analýzy bakteriálního genomu prováděné specializovanou laboratoří molekulárních metod.

Kromě běžné diagnostiky například provádíme komplexní zdravotní zkoušky u laboratorních zvířat podle doporučení Evropské federace asociací pro laboratorní zvířata (FELASA). Dále provádíme komplexní rodovou a druhovou typizaci zaslaných izolátů bakterií, kvasinkových mikroorganismů a vláknitých mikromycet nejen původem ze zvířat, ale i z potravin, krmiv a environmentálních materiálů.

          Kolektiv pracovníků oddělení bakteriologie je připraven vám pomoci při řešení vašich problémů v oblasti mikrobiologické diagnostiky a zohlednit přitom v maximální míře vaše specifické požadavky. Těšíme se na spolupráci s vámi.

KONTAKT

MVDr. Tomáš Černý
770 118 912
tomas.cerny@svupraha.cz

Fotogalerie

Kontakty

Bakteriologie

MVDr. Kateřina Kučerová
770 118 907
katerina.kucerova@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Ilona Parmová
770 118 908
ilona.parmova@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Eva Patrasová
770 147 408
eva.patrasova@svupraha.cz

Bakteriologie

Bakteriologie
251 031 259
bakteriologie@svupraha.cz