NRL pro Salmonely

28. 2. 2019

Národní referenční laboratoř pro salmonely

 

NRL provádí komplexní laboratorní diagnostiku salmonel v České republice. Dále sleduje vývoj metodických postupů a zavádí metody doporučené Evropskou referenční laboratoří. NRL připravuje pro KVS odběrové soupravy v rámci národních programů a programů monitoringu salmonel. Prostřednictvím mezilaboratorních porovnávacích testů ověřuje úroveň diagnostiky v ostatních SVÚ v České republice. Provádí konfirmační vyšetření a referenční sérotypizace kmenů salmonel předaných ostatními laboratořemi. Funguje jako prostředník při komunikaci a prosazování zájmů ÚVS SVS ve vztahu k ostatním laboratořím a stanovuje rámec pro sběr a třídění statistických dat požadovaných ÚVS SVS.

Bakteriologie

MVDr. Tomáš Černý
770 118 912
tomas.cerny@svupraha.cz