Zátěžové kapacitní cvičení – měření radioaktivity

17. 10. 2023

Dne 27. 9. 2023 se laboratoř radiologie Státního veterinárního ústavu Praha (Referenční laboratoř pro stanovení radioaktivních látek v potravinových řetězcích) zúčastnila „Zátěžového kapacitního cvičení“ měření úrovně kontaminace radioaktivním zářením u dodaných vzorků. Pořadatelem cvičení je SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost).

Úkolem bylo v průběhu dvanácti hodin připravit, přesně zaevidovat a změřit co největší množství dodaných vzorků a výsledky odeslat do elektronického systému monitorování radiační situace (MonRaS).
     Byla nám doručena sada 229 vzorků reprezentujících komodity, které by při havarijním monitorování pravděpodobně do laboratoří přicházely. Některé vzorky byly uměle kontaminovány. U doručených vzorků jsme sledovali radioizotopy Cs134, Cs137, Cr51, Sr85, K40.
     Na analyzátorech s třemi spektrometrickými trasami jsme v počtu 9 pracovníků zpracovali a úspěšně vyexportovali všech 229 vzorků. Po 12 hodinách práce v zostřeném režimu, zohledňujícím nebezpečí radioaktivní kontaminace, bylo cvičení včetně úklidu ukončeno.
     Cílem těchto cvičení pořádaných SÚJB je prověřit připravenost a kapacitní možnosti vybraných laboratoří, které se zabývají měřením radioaktivity, pro případ havárie spojené s únikem radioaktivního materiálu. Vyhodnocení testu provede SÚJB a s výsledky budou zúčastněné laboratoře seznámeny na společném semináři.

KONTAKT

MVDr. Jan Kučera
723 222 839
jan.kucera@svupraha.cz