Další školení k ověření znalostí vyšetření těl

5. 9. 2017

Další školení k ověření znalostí proškolených osob způsobilých k vyšetření těl volně žijící zvěře

Školicí středisko SVÚ Praha pořádá dne 13.9.2017 další školení k ověření znalostí proškolených osob způsobilých k vyšetření těl volně žijící zvěře

Školení je určeno pro: mysliveckou veřejnost – držitele průkazu prohlížitele zvěřiny, jimž končí jeho platnost

Po pěti letech končí platnost průkazu proškolené osoby. K prodloužení platnosti je nutné absolvovat jednodenní další školení v rozsahu 8 hodin. Školení je opět zakončené zkouškou ve formě testu, test obsahuje 45 otázek, pro úspěšné složení je třeba nejméně 75 % správných odpovědí.

Na základě složené zkoušky obdrží účastník školení nový průkaz proškolené osoby s platností opět na pět let. V platnosti zůstává číslo proškolené osoby a je možné dále používat původní razítko.

Další školení je nezbytné absolvovat nejdříve rok před skončením platnosti průkazu, a nejpozději 2 po měsíce po vypršení platnosti! Platnost průkazu se prodlouží na dalších pět let od data ukončení platnosti dosud platného průkazu. Tzn. že i když absolvujete další školení několik měsíců před skončením platnosti, platnost nového průkazu se Vám o toto období nezkrátí. (Kdo však chce absolvovat další školení dříve než rok před skončením platnosti, je to možné, ale v tom případě se nový průkaz vystaví s platností na 5 let od data školení, tzn. že si tímto platnost zkrátí.)

Kdo v termínu neabsolvuje další školení, propadá mu průkaz, razítko a osvědčení proškolené osoby, číslo proškolené osoby je vyřazené z evidence. Pro obnovení funkce proškolené osoby je v tomto případě nezbytné znovu absolvovat specializované školení v rozsahu dvou dní, kde na základě složené zkoušky získá účastník školení osvědčení o způsobilosti k vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře, razítko a průkaz proškolené osoby s novým číslem.

Odkazy:

Proškolená osoba je povinna vést záznamy o druzích a počtech ulovené a vyšetřené volně žijící zvěře, o místě a době jejího ulovení, o výsledcích vyšetření a o tom, kam byla tato zvěř dodána, uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně 2 let a na požádání je poskytovat orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor.

Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění.

Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.

Vyhláška 296/2003 Sb. o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemisťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.

Nařízení EP a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin.

Nařízení EP a Rady č. 853/2004 stanovující zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.

Státní veterinární správa

Školení je jednodenní a probíhá v budově Školicího střediska SVÚ Praha v Praze 6-Lysolajích.  Odbornou náplň zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání a informatiky Brno.

Školicí středisko SVÚ Praha je vybaveno klimatizovanými učebnami s moderní audiovizuální technikou, jídelnou pro podávání občerstvení, snídaní a  obědů;  v budově je možnost ubytování v pokojích standardu *** s přípojkou na internet.

Fotogalerie a další informace o Školicím středisku: www.svupraha.cz, odkaz v levém sloupci na „Školicí středisko“; v jeho vnitřním menu informace podle názvu kapitoly.

Termín nejbližšího kursu:  13. září 2017,  Formulář přihlášky je přiložen.

Cena kurzu: 2.200,- Kč vč. DPH/za osobu (při počtu nejméně 30 účastníků) - zahrnuje veškeré režijní náklady kurzu, odborné materiály pro posluchače, oběd a drobné občerstvení

Kontakt, dotazy, přihlášky:

tel.:  220 923 128, 220 921 869

e-mail:  recepce.svua@svscr.cz

(Formulář přihlášky je v příloze pod názvem „přihláška – prohlížitelé zvěřiny - další školení k prodloužení platnosti průkazu“.)