Užitečné informace

Hlavní stránka Parazitologie Užitečné informace

Odběr vzorků k parazitologickému vyšetření zvířat

Odběr vzorků ke koprologickému vyšetření

K průkazu přítomnosti parazitárních zárodků (cyst a oocyst prvoků, vajíček a larev nematodů) se odebírají vzorky exkrementů (trusu) přímo z rekta nebo čerstvě vyloučené z těla sběrem z podložky tak, aby nedošlo ke znečištění stelivem, půdou apod. Při odběru trusu z rekta je nezbytné zvíře odpovídajícím způsobem fixovat. Odběr vzorků trusu od malých zvířat se provádí tak, že se zvíře izoluje v přiměřené kleci nebo jiné vhodné nádobě, do níž se vloží čistá podložka (papír, igelit apod.). Vyloučené exkrementy se potom jednorázově nebo opakovaně sbírají.

Množství exkrementů potřebné ke koprologickému vyšetření

 • velcí přežvýkavci (skot, jelení a daňčí zvěř, zvířata ze zoologických zahrad) – 30 až 50 gramů
 • malí přežvýkavci (ovce, koza, srnčí a středně velcí přežvýkavci ze zoologických zahrad) – 20 až 30 bobků
 • kůň a další lichokopytníci – 1 až 2 skýbaly
 • domácí a divoké prase – 30 gramů
 • masožravci – 30 gramů
 • králík,zajíc,činčila,nutrie,divoce žijící a laboratorní myši,potkani apod.,dále zvířata ze zoologických zahrad – 10 až 20 bobků
 • drůbež hrabavá, vodní ptáci exotičtí a ze zoologických zahrad – objem 3 defekací včetně s obsahem vyloučeného trusu ze slepých střev
 • holubi a okrasní ptáci – objem 3 až 5 defekací
 • k orientačnímu zjištění parazitární situace v daném chovu zaslat k vyšetření
 • tzv.směsný vzorek čerstvého trusu od maximálně 3-5 zvířat
 • k získání objektivnějších nálezů provést individuální odběry z rekta (kolaky) nejlépe po dobu 3-4 po sobě následujících dnů

Obal k transportu vzorku exkrementu do parazitologické laboratoře

Nejvhodnější jsou dobře a neprodyšně uzavíratelné lékárnické kelímky (masťovky, lékovky), případně krabičky z umělé hmoty šíře 4-6 cm nebo igelitové sáčky. Zcela nevhodné jsou zkumavky a skleničky s úzkým hrdlem, ze kterých se materiál obtížně vyprazdňuje a existuje také reálné nebezpečí jejich rozbití při transportu.

Odběry vzorků od uhynulých zvířat

 • ke komplexnímu parazitologickému vyšetření se posílají malá uhynulá zvířata  v neprodyšně uzavřeném obalu co nejdříve po úhynu
 • ze středně velkých zvířat se odebírají orgány nebo jejich změněné části. Konce zažívacího traktu musí být vždy podvázány aby nedošlo k výlevu obsahu
 • z velkých zvířat se posílají části změněných orgánů nebo celé orgány
 • vzorky nesražené krve nebo exkretů odebraných za účelem průkazu předpokládaných parazitů (seškraby slizničních epitelů z různých orgánů konzervovat 2,5% roztokem dvojchromanu draselného a 4% neutrálním formolem nebo 70% alkoholem)
 • pro potřeby případné kultivace parazitů je nutno orgány a další materiál odebírat za sterilních podmínek

Odběry vzorků k intravitálnímu průkazu parazitů nebo jejich zárodků vylučovaných z těla hostitele

 • vzorky krve odebraných z optimálních míst podle druhu zvířete do skleněných nebo jednorázových zkumavek (standardní zkumavky pro nesrážlivou krev pro hematologii s EDTA)
 • vzorky krve k přípravě krevních roztěrů a tlusté kapky na podložním sklíčku z periferních vén (ušní, ocasní, prstní nebo kožní) do stejných zkumavek jak je uvedeno v předcházejícím bodu, zhotovení tenkých krevních roztěrů na podložní sklíčko a jejich důkladné zaschnutí – jejich fixace a speciální barvení k průkazu krevních parazitů se provede až po transportu vzorku v parazitologické laboratoři
 • vzorky moči se odebírají při ranním močení nebo katétrem do vhodné vodotěsné uzavíratelné skleničky

Trichomonádová nákaza skotu a ptáků

Krávy

 • Vhodným materiálem pro vyšetření jsou slizniční sekrety a výtoky z rodidel. Výtěry vaginální a z krčku děložního se odebírají vatovými vysterilizovanými tampóny. Před odběrem se tampón slabě navlhčí sterilním fyziologickým roztokem. Po odběru se vsune buď do sterilní vzorkovnice nebo přímo do půdy pro kultivaci trichomonád zkumavka se uzavře zátkou.

Plemenní býci

 • Vyšetřují se výplašky předkožkového vaku (praeputia) sterilním  fyziologickým  nebo Ringem - Veissovým roztokem. Teplý fyziologický roztok 37° C (150-250 ml) se vstřikne do předkožkového vaku, vak se promasíruje a tekutina se vypustí do zkumavek s příslušným označením. Vzorky výplašků je nutno dodat do laboratoře do 6 hodin po odběru! Dalším vhodným materiálem jsou orgány býka po odporažení (praeputium a glans penis).

Ptáci

 • Od živých ptáků, nejčastěji holubů, provést hluboký výtěr ze sliznice hltanu pomocí vatového tampónu ovlhčeného fyziologickým roztokem nebo převařenou vodovodní vodou. Výtěr je vhodné opakovat a následně s tampónem vložit do uzavíratelné sterilní nebo vyvařené zkumavky s cca  2 – 3 ml fyziologického roztoku nebo převařené vody.
 • Při podezření na trichomonádovou, případně histomonádovou nákazu u drůbeže poslat do laboratoře živé ptáky k patologicko-anatomickému a parazitologickému vyšetření.

Vzorky svaloviny domácích a divoce žijících prasat určené k vyšetření na přítomnost larev trichinella spp. a svaloviny ostatních druhů užitkových a volně žijících zvířat určené k vyšetření na přítomnost tkáňových parazitů (Sarcocyctis spp.)

 • K laboratornímu vyšetření je nejvhodnější svalovina z bráničních pilířů (na přechodu jejich svalové části na šlachovou část), dále ze žvýkacích svalů, předloktí, mezižeberní svaloviny a jazyka, v celkovém množství cca 30 až 60 g.

Způsoby odběru vzorků k průkazu ektoparazitů

Seškrab kůže a srsti

 • Vzorky se odebírají z okrajových částí změn na kůži (na rozhraní postižené a zdravé kůže) pomocí ostrého skalpelu seškrábnutím až do krvavého podkoží, přenesou se do zkumavky (menší lékovky, igelitového sáčku apod.) a dobře se uzavřou vhodným uzávěrem aby nevyschly, vzorky srsti, peří apod. se vytrhnou přímo z lůžka a uloží do nepropustného obalu (masovka nebo kelímek z umělé hmoty, igelitový sáček), který se důkladně uzavře.

Ektoparazité zjištění na pokožce a peří se získávají

 • u malých zvířat vložením do igelitového sáčku a uložením do chladnějšího prostředí, kde „vycestují“ ze srsti a peří (obal – např. igelitový sáček, musí být důkladně uzavřen)
 • sběrem entomologickou pinzetou z povrchu těla a uložením do zkumavky volně nebo do 6 % alkoholu (2,5 ml) a uzavřené zátkou
 • larvy much, střečků a jiného parazitického hmyzu se sbírají do větších zkumavek, lékovek apod. do poloviny naplněných 60-70% alkoholem

Odběry vzorků k parazitologickému vyšetření měli a včel

 • čerstvě odebrané uhynulé včely, v počtu 50 až 100 kusů, za účelem zjištění měňavkové a roztočíkové nákazy, nosematózy a varroázy
 • suchou měl a spad sebraný z podložek úlů bez uhynulých včel, zavíčkované buňky včelího plástu k laboratornímu vyšetření na přítomnost roztoče Varroa destructor

Pro všechny odebrané vzorky obecně platí:

 • identifikace zvířete, ze kterého byl příslušný vzorek odebrán (datum, lokalita, způsob odchovu, původ , věk, pohlaví, anamnéza, dosavadní průběh léčení apod.)
 • čitelně vyplněna objednávka vyšetření s uvedením plné adresy majitele zvířete, odesílatele a plátce včetně uvedení rozsahu požadovaného (cíleného) vyšetření,  vzor č.1  (vyšetření na endo- a ekto- parazity),  vzor č.6  (vyšetření včel)  vzor č.7  (vyšetření na Trichinella spp.)
 • u vzorků svaloviny divokých prasat uvést číslo plomby a katastrálního území  kde bylo zvíře uloveno, název a adresa mysliveckého sdružení, honitby apod.(vhodné je uvést i telefonní číslo k zajištění možnosti rychlého opakovaného vyšetření v případě podezřelého nálezu), jméno a adresa lovce včetně telefonního čísla, e-mailu
 • vzorky měli označit na obalu pořadovým číslem v případě jejich zasílání v sérii příslušnou základní organizací s uvedením počtu vyšetřovaných včelstev a až do doby předání k vyšetření uskladnit v suchu
 • veškerý zasílaný materiál důkladně zabezpečit patřičným transportním obalem a žádanku nebo doprovodnou objednávku zajistit tak, aby nedošlo k jejímu poškození (znečištěním zasílaným vzorkem, k potrhání apod.), označit vzorky (číslem, jménem, datumem atd.) v případě zaslání série vzorků
 • až do doby odeslání vzorky uskladnit při teplotě + 4 až + 8 °C

Zasílání vzorků

Vzorky k vyšetření lze zaslat prostřednictvím našich svozných linek, přepravní službou nebo přivézt osobně. Příjem vzorků je 24 hodin:  v pracovní dny od 7:30 do 16:00 v lab.parazitologie, jinak  na vrátnici ústavu. Výsledky vyšetření zasíláme plátci poštou, faxem nebo e-mailem. Účtujeme náklady na vyšetření + manipulační poplatek + poštovné dle platného ceníku SVÚ Praha.
Výsledky vyšetření  a faktura jsou odesílány z diagnostické laboratoře, v závislosti na počtu vyšetřovaných vzorků, nejpozději do dvou dnů od jejich příjmu poštou nebo na přání zákazníka e-mailem.
Výsledky trichinoskopických vyšetření jsou zadavateli k dispozici ve stejný den příjmu vzorků svaloviny (osobní předání do laboratoře a úhrada za vyšetření), v případě jejich zasílání svoznými linkami SVÚ Praha a v závislosti na počtu zaslaných vzorků nejpozději do 15.00 hod. následující den.
Výsledky vyšetřované zimní měli jsou členům  ZO ČSV zasílány prostřednictvím kontaktní osoby základní organizace uvedené na žádance nejpozději do 14 dnů od data příjmu vzorků do laboratoře.

 

Ceník parazitologie


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© 2012 Státní veterinární ústav Praha